Home » Uncategorised » Currently Reading:

A Xunta de goberno local aproba as ordenanzas fiscais e de recadación para 2018, que “afondan na progresividade e se centran na veciñanza en situación de precariedade”

octubre 12, 2017 Uncategorised No Comments

A Xunta de goberno local aprobou este mércores, en sesión extraordinaria, as modificacións das ordenanzas fiscais e de recadación para o ano 2018, que afondan “nos principios de progresividade e de equidade que promove o executivo municipal”. Ademais, e segundo destacou o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, nun encontro cos medios posterior á reunión do goberno, “estas ordenanzas céntranse especialmente en aliviar a carga dos veciños e veciñas que se atopan en situación de precariedade”. “Cremos nun principio de xustiza redistributiva; aquela parte da cidadanía que menos posúe non pode soportar a mesma presión fiscal. Parécenos algo fundamental no camiño de axudar a estas persoas a conseguir plena autonomía”, indicou o rexedor, que salientou que, ademais, os cambios nas ordenanzas –que deberán ser posteriormente ratificadas polo Pleno municipal nunha sesión de carácter extraordinario– “tratan de favorecer o uso das instalacións deportivas e culturais da cidade, así como a promoción do pequeno comercio”. “Afondamos desta forma na tarefa de modificación de ordenanzas que iniciamos en 2015”, recordou o mandatario.

Entre as novidades, cóntase a inclusión de novas medidas sociais nas ordenanzas fiscais, das que destaca a aplicable na taxa do lixo, que vai parella ás medidas xa introducidas por este goberno na taxa da auga. En concreto, a ordenanza fiscal número 6, reguladora do imposto municipal pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, aplicará unha serie de “coeficientes redutores sobre a tarifa destinada a fogares en situación de precariedade”. Así, introdúcese a cota cero para aquelas persoas que perciben a Renda de Integración Social de Galicia (Risga) ou algunha prestación de carácter similar, como é o caso da Renda Social Municipal (RSM). Por outro lado, cando a renda familiar non supere o IPREM, a tarifa doméstica para vivendas multplícase por 0,25, conseguindo, por tanto, un aforro do 75%. No suposto de que a renda non supere en 1,5 veces o índice marcado no IPREM, a cota será o resultado de multiplicar a tarifa para vivendas por 0,5, cun desconto, por tanto, do 50%.

Do mesmo xeito, e tal e como xa ocorre na taxa de entrada de vehículos desde a vía pública, no IVTM e no IAE, proponse que nos casos de alta ou baixa na prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo que non coincida co ano natural, a taxa sexa calculada proporcionalmente ao número de trimestres que quedan para rematar o ano, e non por semestres, como até agora.

Medidas sociais

Tamén se contempla someter a cambios a ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiro e depuración de augas residuais, de acordo cos acordos acadados por unanimidade polo Consello de Administración da Edar de Bens en xuño do pasado ano que establecía que os concellos integrados na sociedade que xestiona a depuradora inclúan exencións de cota cero para aquelas persoas titulares da Renda da Integración Social de Galicia (Risga), así como prestacións ou axudas análogas de carácter social, como é o caso da Renda Social Municipal. Por outro lado, o executivo municipal propón, como no caso da taxa da auga e do lixo, a introdución dunha serie beneficios fiscais en función da renda. De novo, tributarán a cota cero os consumos domésticos das persoas contribuíntes que sexan perceptoras de prestacións sociais.

Os cambios establecidos tamén recollen a modificación da ordenanza fiscal número 14, reguladora da taxa pola inmobilización, retirada e almacenamento de vehículos. “O que facemos, a proposta da Concellería de Mobilidade Sostible, é introducir a cota cero para os conceptos tanto de retirada e traslado como de almacenamento de vehículos nos casos nos que exista unha denuncia previa por roubo e este apareza abandonado e sexa retirado pola Policía Local ao depósito municipal, así como nos casos no que o almacenamento do mesmo derive dunha orde xudicial”, sinalou.

Fomento da actividade económica

Entre as modificacións das ordenanzas fiscais tamén figuran as que teñen como obxectivo o estímulo da actividade económica. En concreto, proponse a modificación da tarifa fiscal número 4, relativa ao outorgamento de licenzas de aperturas de establecementos. Así, a Xunta de goberno local aprobou a aplicación dunha tarifa de cota cero aos traspasos, cesións ou transmisións de titularidade sempre que non muden as actividades, así como a aplicación dun coeficiente redutor do 25% aos establecementos cunha superficie inferior a 150 metros cadrados. Do mesmo xeito, “co obxectivo de fomentar a actividade económica da cidade e diminuír a presión fiscal das empresas situadas en empresas máis afastadas do centro urbano, proponse unha rebaixa do 10% no coeficiente de situación do Imposto de Actividades Económicas (IAE) nas categorías fiscais das rúas 4a e 6a. Deste xeito, preténdese favorecer o desenvolvemento da actividade empresarial tendo en conta a situación física dos locais dentro do termo municipal”, comentou.

Por outro lado, no que atinxe ao aproveitamento especial do dominio público, recóllese un incremento do 25% nas tarifas aplicables a surtidores de gasolina e aparellos de venda automática.

Imposto de Bens Inmobles

No que atinxe á ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Bens Inmobles (IBI), óptase por ampliar a bonificación regulada aplicable aos bens de características especiais que pertencen ao grupo de portos comerciais, a aqueles inmobles que teñan por actividade principal “a explotación de parques e recintos feirais, así como actividades náuticas”.

Noutra orde de asuntos, a variación da ordenanza fiscal número 1 reguladora da taxa por tramitación e expedición de documentos administrativos suprime as diferencias de tarifa á hora da expedición da tarxeta Millennium, independentemente de se a persoa solicitante está empadroada ou non no Concello da Coruña.

Instalacións deportivas

En relación ás instalacións deportivas públicas da cidade e o uso das mesmas, o goberno local levou a cabo unha revisión na ordenanzas correspondente que ofrecerá máis posibilidades de financiamento ás entidades deportivas, en liña co compromiso que o goberno municipal sempre amosou coas mesmas. Dese xeito, suprímese o concepto de patrocinio tal e como se regulaba na anterior ordenanza e se redefine o feito impoñible. Así, tanto adestramentos como competicións deportivas federadas quedarán exentos de taxas, o que derivará, ademais, en que, se así o consideran, os clubs usuarios das instalacións poderán proceder a un cobro de taquilla.

Por último, entre as principais novidades da nova proposta de ordenanzas fiscais para 2018 aprobada pola Xunta de goberno local destaca a modificación das taxas pola prestación de servizos nos museos e outras instalacións culturais. Coas novidades introducidas, a tarifa reducida para menores será aplicable a rapaces e rapazas que non teñan cumprido os 16 anos (na actualidade 14), mentres tamén se inclúe o suposto de cota cero aos e ás estudantes da UDC.

Ordenanza Xeral de Recadación

Á marxe da modificación das ordenanzas fiscais, o goberno local tamén propón para o próximo ano unha serie de melloras nos procedementos de recadación, de forma que se “dean maiores facilidades de pago á cidadanía, procurando que o aboamento de tributos cause o menor impacto posible nas economías máis precarias”. No que atinxe ao Plan de Pago Personalizado que oferta o Concello, establécese un límite máximo de bonificación por contribuínte de 5.000 euros. “O tope aplícase sobre o total dos recibos de IBI e IVTM. Con isto preténdese minorar o menoscabo da Facenda municipal que resulta da aplicación ilimitada da bonificación, da que só se benefician os e as contribuíntes con maior capacidade económica”, dixo. Por outro lado, tamén desaparece a obriga de manter vixente a mesma conta de domiciliación durante a xestión anual do plan, “co fin de axilizar e evitar os problemas na xestión administrativa”.

Tamén se adianta ao 31 de decembro o fin do prazo para solicitar novas altas, co fin de facilitar a xestión administrativa das mesmas antes do primeiro cargo en conta, que se efectúa o 1 de marzo do ano seguinte. Non obstante, e de cara a evitar molestias á cidadanía, este ano manterase vixente o prazo actual de presentación de solicitudes, que expira o vindeiro 31 de xaneiro.

Adiamentos e fraccionamentos

Entre as modificacións incluídas na ordenanza xeral de recadación no que atinxe ao pago de débedas tributarias en vía executiva co Concello, establécese un aumento dos prazos de pago segundo tramos de débeda, o que se traduce nunha minoración en xeral do importe das cotas mensuais. “Con isto, o que se busca é dar facilidades aos e ás contribuíntes cunha capacidade económica máis reducida que, en moitas ocasións, teñen dificultades para facer fronte ás cotas na súa escala natural”, indicou o rexedor.

Ademais de aumentar o fraccionamento de pagos, a ordenanza introducirá agora unha serie de supostos que posibilitarán a tramitación de adiamentos de pago a persoas que se atopen en situación de especial vulnerabilidade e, polo tanto, con graves problemas para poder realizar o pago das súas débedas. A extensión dos prazos pode acadar ata un máximo de tres anos. Por outro lado, o goberno local tamén propón nas ordenanzas de recadación para o próximo ano unha elevación do límite de pago exento de achega de garantías, fixándoo en 30.000 euros.

Comment on this Article:*